Obchodní podmínky - SousedovaZahrada.cz

Podmínky používání webu www.sousedovazahrada.cz

 

 1. Web sousedovazahrada.cz (dále jen web SZ) je inzertní web.
 2. Web umožňuje uživatelům bezplatně zveřejňovat inzeráty na vlastní farmářské výrobky, přebytky ze zahrad, zahrádek a výrobky z nich.
 3. Veškeré služby na webu SZ jsou poskytovány uživatelům zdarma, jako je registrace, zveřejnění inzerátu, poslání poptávky.
 4. Uživatel je povinen při zveřejnění inzerátu uvést odběrné místo (adresu)
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy.
 6. Provozovatel webu SZ pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 7. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 
 8. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb webu SZ ani za způsob jakým služby web SZ využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.  
 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb webu SZ. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb webu SZ nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 
 10. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá. 
 11. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy. 
 12. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami. 
 13. Provozovatel prohlašuje, že se správě služeb webu SZ věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby webu SZ mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 
 14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 15. Provozovatel služeb má právo odstranit všechny uživatele z webu SZ a ukončit jejich právo na užívání služby bez jakéhokoli konkrétního důvodu a bez odpovědnosti za náhradu škody.
 16. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. 
 17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. 

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů uživatelů (GDPR)

 

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

Pro účely užívání služby webu SZ inzerentem a zájemcem, zejména vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání webu SZ (zejména adresné a popisné údaje). 

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě inzerent a zájemce užívají služby webu SZ a jejíchž smluvní stranou je inzerent nebo zájemce, jako subjekt osobních údajů. 

Uživatel má právo, kdykoliv svá data opravit, změnit, požádat o výpis z databáze a také může požádat, aby „byl zapomenut“, což znamená, že osobní údaje by měly být v maximální možné míře vymazány nebo anonymizovány. Nejjednodušší způsob odstranění uživatelských dat spočívá v tom, že se uživatel přihlásí ke svému účtu a odstraní svůj profil pomocí nastavení účtu. Je důležité si uvědomit, že při odstranění identifikace dat může určitý obsah zůstat. Zprávy související s transakcemi mohou například obsahovat důležité informace, které jsou pro ostatní strany transakcí zásadní, takže mají stále přístup k přijatým zprávám, ale jako odesílatele se zobrazí pouze „smazaný uživatel“, takže jsou údaje anonymizovány v tomto smyslu.